Kontakt

Zbigniew Szaleniec

Towarzystwo Powszechne Czeladź

ul. Bytomska 47

41-250 Czeladź

tel. 605 288 400


Wiadomości prosto z Facebooka
Zbigniew Szaleniec
V rocznica katastrofy smoleńskiej
czwartek, 09 kwietnia 2015 18:00

W kolejną rocznicę katastrofy smoleńskiej wracamy pamięcią do tych, którzy przed pięcioma laty zginęli w tragicznych okolicznościach.

10 kwietnia 2015 roku w Czeladzi o godzinie 10.00 w kościele Matki Bożej Bolesnej na Piaskach odbędzie się zamówiona przez władze Miasta Czeladź msza św. w intencji ofiar katastrofy. O godz. 12.00, w tej samej intencji, odbędzie się krótkie nabożeństwo w kościele Św. Stanisława BM.

Tego dnia złożę również kwiaty na grobie Marszałek Senatu Krystyny Bochenek w Katowicach oraz udam się do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy w Będzinie, gdzie o godzinie 18.00 odbędzie się nabożeństwo poświęcone posłowi Grzegorzowi Dolniakowi. Z obydwoma osobami blisko współpracowałem i przyjaźniłem się przez wiele lat. Cześć ich pamięci!

 

 
DEADLINE24 - czyli 24 godziny walki z algorytmami
wtorek, 07 kwietnia 2015 20:43

Dziś w Czeladzi rozpoczął się drużynowy maraton programistyczny DEADLINE24 - czyli 24 godziny walki z algorytmami.

Rywalizacja z udziałem najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie programowania komputerów z kraju i z zagranicy, decyzją organizatorów, toczy się nie gdzie indziej jak w czeladzkiej Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Jako honorowy patron imprezy miałem przyjemność dokonać dziś jej oficjalnego otwarcia. Zwycięzców poznamy po upływie 24 godzin, czyli już jutro.

Rozgrywany już po raz siódmy międzynarodowy maraton programistyczny Deadline24 to niezwykle wymagająca i wyczerpująca konkurencja polegająca na tym, że trzyosobowe zespoły rozwiązują skomplikowane zadania algorytmiczne non stop, przez całą dobę. W tegorocznych eliminacjach, które odbyły się 1 marca wzięło udział ponad tysiąc zawodników z całego świata. Do czeladzkiego finału zakwalifikowanych zostało 30 najlepszych trzyosobowych drużyn z takich krajów, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, Chorwacja, Czechy, Ukraina, Serbia, Łotwa, Słowacja, Rosja, Białoruś, Węgry, Nigeria, Tajwan, Indie i, rzecz jasna, Polska. Wśród uczestników znaleźli się pracownicy tak znakomitych firm, jak między innymi: Google, Microsoft, Facebook, Ericsson, Bank Zachodni WBK, Wirtualna Polska, Grupa Unity, InsERT, Nokia czy też Prezi.

 

 

 
Wesołych Świąt!
piątek, 03 kwietnia 2015 09:46

 
Moje 100 dni zarządzania miastem - podsumowanie.
niedziela, 29 marca 2015 14:30

17 marca 2015 roku minęło dokładnie 100 dni od kiedy objąłem stanowisko burmistrza Czeladzi. Jakie najważniejsze decyzje podjąłem? Na ile dynamiczne i skuteczne były przedsięwzięte przeze mnie działania? Jakie są ich wymierne efekty? Poniżej prezentuję przygotowany przeze mnie raport. Podobne sprawozdania będę cyklicznie publikował na łamach „Echa Czeladzi”.

I. WIELKA KOALICJA NA RZECZ CZELADZI W RADZIE MIEJSKIEJ.
1. Czeladzka Inicjatywa Samorządowa zaprosiła do współpracy radnych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Czeladzi Stanisława Pisarka, dzięki czemu powstała 17-osobowa, zdecydowana i stabilna większość w 21-osobowej radzie.
2. Ugrupowania koalicyjne podpisały program zaprezentowany przez burmistrza w czasie kampanii wyborczej, nie wnosząc do niego żadnych zmian, i zobowiązały się do wsparcia jego realizacji.
3. Także trójka radnych SLD, mimo że formalnie znajduje się poza koalicją, deklaruje poparcie dla programu CIS i burmistrza.

II. KLUCZOWE DECYZJE PERSONALNE.
1. Powołanie Elżbiety Dmitruk, wieloletniej dyrektor delegatury Ministerstwa Skarbu w Katowicach, na stanowisko I zastępcy burmistrza odpowiedzialnego za sprawy komunalne.
2. Powierzenie Beacie Zawiłej, będącej dotychczas dyrektorem Przedszkola nr 10 w Czeladzi, funkcji zastępcy burmistrza do spraw społecznych.
3. Pozostały na zajmowanych stanowiskach skarbnik miasta Urszula Polak-Wałek i sekretarz miasta Dorota Bąk.

III. GRUNTOWNA REORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO.
1. Była niezbędna, gdyż rozwiązania z poprzedniej kadencji wprowadzały chaos kompetencyjny.
2. Intensywne prace  nad pierwszym etapem reorganizacji trwały w gorącym okresie kilkunastu ostatnich dni 2014 roku. Nowy regulamin organizacyjny wprowadzono 1 stycznia 2015 roku. Ostatnie prace nad drugim etapem reorganizacji właśnie dobiegają końca. W ostatecznym kształcie zostanie wprowadzony w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku.
4. Utworzone zostaną wydziały, którymi kierować będą naczelnicy. Niektóre duże wydziały będą podzielone na referaty, na czele których staną kierownicy. Warto zaakcentować, że taka konstrukcja, w postaci klasycznej piramidy, umożliwi precyzyjne delegowanie kompetencji, konkretnych zadań i odpowiedzialności za ich realizację oraz ocenę ich wykonania.

IV. PRZEPROWADZENIE AUDYTU I WNIOSKI Z NIEGO PŁYNĄCE.
1. Przeprowadzono audyt potrzeb miasta, który pozwolił na stworzenie planu inwestycyjnego dla Czeladzi na najbliższych osiem lat.
2. Przeprowadzony został także audyt sytuacji finansowej miasta i przyczyn braku możliwości inwestowania w ostatnich latach. Wnioski okazały się następujące:
a. niższe niż w sąsiednich gminach podatki,
b. bardzo niskie wpływy ze sprzedaży majątku,
c. zmniejszająca się ilość mieszkańców,
d. zbyt słaba dynamika rozwoju miasta ograniczająca szanse zwiększenia wpływów podatkowych,
e. niekorzystny rozkład spłaty zaciągniętych kredytów, zdecydowanie zbyt krótki okres spłat zobowiązań, a co za tym idzie wysokie roczne raty pochłaniające niemal w całości nadwyżkę budżetową,
f. wysokie zobowiązanie wymagalne na poziomie około 4 milionów złotych.
4. Mimo opisanych powyżej problemów miasto ma bardzo wysoki potencjał rozwojowy, ale niezbędna jest restrukturyzacja zadłużenia i radykalny wzrost dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

V. RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW WŁASNYCH. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY.
1. Nastąpiła intensyfikacja prac mających na celu przygotowanie oferty sprzedaży działek przeznaczonych pod handel i usługi oraz pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne.
2. Burmistrz przeprowadził wiele rozmów z potencjalnymi inwestorami. Pierwszym efektem był zakup działki na terenach Gospodarczej Bramy Śląska o wartości około 4 milionów złotych. Pozwoliło to spłacić Urzędowi Miasta wszystkie tzw. zobowiązania wymagalne.
3. Trwają ostatnie ustalenia, dotyczące sprzedaży kolejnych dwóch działek. Jest duża szansa, że po raz pierwszy od wielu lat zrealizowany zostanie plan wpływów do budżetu miasta, uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy, który w tym roku wyznaczony został na poziomie 10 milionów złotych.
4. Przygotowany został projekt konsolidacji zadłużenia. Na najbliższej sesji rady miejskiej zostanie on poddany pod głosowanie. Jeśli radni go zaakceptują, to spłata zobowiązań zostanie rozłożona na 10 lat, co z jednej strony wygeneruje możliwość przeznaczenia znaczących środków z dochodów własnych na inwestycje, a z drugiej strony pozwoli podnieść niezbędne wskaźniki na poziom umożliwiający emisję obligacji miejskich.
5. Zakończone zostały prace nad przygotowaniem do emisji dwuletnich obligacji komunalnych o wartości 17 milionów 400 tysięcy złotych. Jeśli rada miejska wyrazi zgodę, to przeznaczone one zostaną na szeroko zakrojone inwestycje w mieście, realizowane głównie z pomocą środków europejskich.
7. Zakończono prace nad przygotowaniem i zgłoszeniem do Urzędu Marszałkowskiego projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które w 85% znajdą pokrycie ze środków Unii Europejskiej. Łącznie zaplanowano inwestycje na kwotę 53 mln zł.
8. Trwa ostatni etap przygotowywania projektów inwestycyjnych, które będą finansowanie z funduszu JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich) w ramach niezwykle korzystnego kredytu, który można spłacać przez 15 lat, przy oprocentowaniu na poziomie 1%. Kwota 3 milionów 200 tysięcy złotych przeznaczona ma być, przede wszystkim, na remont siedziby urzędu miejskiego, schodów przed UM, przyległych parków i placu Konstytucji.
9. Na ukończeniu jest przygotowanie projektów technicznych modernizacji budynku i schodów przed urzędem miasta oraz zagospodarowania otaczających go parków.
10. Opracowany został plan inwestycyjny na lata 2015-2022. Zaplanowano w tym okresie inwestycje o wartości około 140 milionów złotych, z czego ponad 80 milionów zainwestowanych zostanie w latach 2015-2018. Ponad 60% łącznej kwoty powinno pochodzić ze środków pomocowych.
11. Przygotowane zostały plany inwestycyjne miejskich spółek ZIK i CTBS. ZIK w latach 2015-2022 planuje inwestycje związane z modernizacją i budową sieci wodnokanalizacyjnej o wartości około 10 milionów złotych. CTBS w tym samym czasie planuje docieplenie i instalację centralnego ogrzewania w 20 budynkach komunalnych.

IX. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA.
1. Rozpoczęto prace nad modernizacją starówki, których pierwsze efekty będą widoczne już w maju.
2. Wypracowano zgodną z prawem koncepcję doprowadzenia do zakupu pojazdu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, która zgodnie z planem w kwietniu br. zakończy ten wstydliwy dla naszego miasta problem.
3. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy burmistrzem miasta a komendantem zawodowej Straży Pożarnej w Będzinie i prezesem czeladzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej, na mocy którego nasi strażacy włączeni zostaną do krajowego systemu gaśniczego, co znacząco podniesie status i finansowanie czeladzkiej jednostki.
4. Przedstawiono kupcom koncepcję modernizacji targowisk miejskich, która przewiduje budowę nowoczesnej hali targowej. Trwają  ostatnie konsultacje w tej sprawie.
5. Rozpoczęto niwelację terenów i przygotowywanie kilkudziesięciu działek budowlanych pod budownictwo indywidualne i deweloperskie.
6. Powołano specjalny zespół i zainicjowano prace nad opracowaniem strategii rozwoju miasta na lata 2015-2022.
7. Wspólnie z przedstawicielami firmy Tauron Ciepło powołano zespół, którego zadaniem jest opracowanie planu realizacji wyposażenia w centralne ogrzewanie budynków komunalnych naszego miasta. Montaż instalacji powinien rozpocząć się w 2016 roku.
8. Ustalono plan inwestycji, które mieszkańcy głosujący na projekty zaprezentowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w ubiegłym roku, uznali za najlepsze i które zostaną zrealizowane w roku 2015. Trwają prace nad harmonogramem i zasadami głosowania na projekty przyszłoroczne.
9. Zorganizowano konferencję: „Przedsiębiorczość w Czeladzi – nowe perspektywy rozwoju”, w której udział wzięło ponad 100 czeladzkich przedsiębiorców i zaproszonych gości. Był to pierwszy krok do utworzenia Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Czeladź i nawiązania bliskiej współpracy ze środowiskiem gospodarczym naszego miasta.

VI. NOWE PROGRAMY SPOŁECZNE.
1. Opracowany został program „Czeladzki Senior 60+”. Ruszyła jego promocja i rozpoczęło się poszukiwanie partnerów.
2. Gotowy jest również plan wdrożenia programu „Rodzina 2+”.
3. Miasto wsparło rozwój Uniwersytetu Powszechnego, w ramach którego będzie działał Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy i tzw. Objazdowy Dom Kultury.

VII. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SYSTEM SMS.
1. W kwietniu tego roku wprowadzony zostanie system komunikacji SMS – czyli nowa oferta powiadamiania mieszkańców.
2. Zgłoszony został wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie przebudowy i dostosowania stron internetowych urzędu miasta i  jednostek organizacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

VII.  DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, SPORTOWA I ROZRYWKOWA. POPRAWA ESTETYKI MIASTA.
1. Przed Bożym Narodzeniem ubiegłego roku zakupiono i zainstalowano na starym mieście świąteczną iluminację.
2. Na czeladzkim rynku zorganizowano imprezę z okazji Sylwestra 2014.
3. Sukcesem artystycznym zakończył się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano rekordową w historii miasta kwotę ponad 40 tysięcy złotych.
4. Przeprowadzono konkurs „Romantyczne Walentynki w Czeladzi”.
5. We współpracy ze stowarzyszeniem Kopalnia Wspaniałych Klimatów zorganizowano „Dzień Kobiet Aktywnych”.
6. Przygotowany jest program Festiwalu „Ave Maria”, który odbędzie się w dniach 22-24 maja 2015 roku.
7. Z inspiracji i przy wsparciu Urzędu Miejskiego, Muzeum Saturn wygrało konkurs, dzięki czemu w Czeladzi, w dniach 21-23 czerwca br. oglądać będzie można mobilną wystawę Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jej wernisaż połączony będzie z reaktywacją festiwalu „Szalom”, którego program jest w trakcie opracowywania.
8. W ostatniej fazie są prace nad przygotowaniem wielu innych imprez, które odbędą się w Czeladzi w pierwszej połowie 2015 roku, w tym między innymi: festiwalu z udziałem dzieci i młodzieży „Czeladzkie Talenty”, „Pikniku Samorządowego” z okazji 25-lecia samorządności w Polsce (30 lub 31 maja br.), „Sportowego Dnia Dziecka” (1 czerwca br.), Święta Szlaku Zabytków Techniki „Industriada” w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” (13 czerwca br.) i „Dni Czeladzi” (27-28 czerwca br.).

VIII. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ.
1. Została podjęta na nowo współpraca z władzami wszystkich miast partnerskich Czeladzi oraz z przedstawicielami Światowego Związku Żydów Zagłębia Dąbrowskiego.
2. 13 lutego 2015 roku została podpisana nowa umowa o współpracy z francuskim miastem Auby.
3. Zaakceptowany został projekt nowej umowy zaproponowanej przez ukraiński Żydaczów, a delegację z tego miasta zaproszono do Czeladzi w celu podpisania dokumentu. Umowa przewiduje także wizytę młodzieży ukraińskiej w Polsce.
4. Na najlepszej drodze jest nawiązanie współpracy z serbskim miastem Czaczak. Jest to miasto rodzinne konsula honorowego Serbii Ranko Tomovića, który od 23 lat mieszka w Czeladzi, tu prowadzi swoje przedsiębiorstwo i w naszym mieście ulokował siedzibę serbskiego konsulatu. W ramach działalności konsularnej Ranko Tomović prowadzi szeroko zakrojoną aktywność na rzecz integracji środowisk gospodarczych Serbii i regionu śląsko-zagłębiowskiego. Trwa przygotowanie listów intencyjnych.
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 4 z 27

Galeria

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości